Łukasz Gawęda

Dr hab. Łukasz Gawęda, prof. IP PAN, jest psychologiem. Od 2008 – 2019 roku pracował w II Klinice Psychiatrycznej WUM, kierował tam pracownią Psychopatologii i Wczesnych Interwencji. Od 2019 pracuje w Instytucie Psychologii PAN, gdzie kieruje Pracownią Psychopatologii Eksperymentalnej. Łączy doświadczenie kliniczne i naukowe. W pracy klinicznej interesuje go możliwość wykorzystywania wiedzy naukowej w pomocy pacjentom doświadczającym psychozy. Był stypendystą FNP, MNiSW oraz DAAD. Odbył staże w zagranicznych ośrodkach naukowych (Hamburg, Londyn, Melbourne). Zajmuje się badaniem psychologicznych mechanizmów psychoz. W szczególności interesują go pre-kliniczne stany ryzyka rozwoju zaburzeń psychicznych. Opublikował kilkadziesiąt prac w czasopismach naukowych. Należy lub należał do zespołów redakcyjnych czasopism naukowych. Realizuje granty finansowane z NCN (obecnie OPUS, PRELUDIUM BIS oraz SONATA BIS).

Abstrakt

Poznawcze rozumienie i praca z pacjentami doświadczającymi psychozy