Cienie w jaskini, czyli rozważania o self na pograniczu neuronauki, psychoanalizy i teorii przywiązania

dr Cezary Żechowski

Pierwotne ego to zdaniem Freuda „ego cielesne”, które wyłania się ze starszych warstw psychiki powiązanych z id. Według Esther Bick i Didiera Anzieu w tworzeniu self istotną rolę odgrywają doświadczenia wczesnodziecięce związane z dotykiem matki. Te i wiele innych obserwacji psychoanalityków wskazywało na fakt, iż ciało, percepcje, a w szczególności dotyk matki silnie angażują emocje dziecka, a przez to odgrywają istotną rolę w tworzeniu się poczucia ja i relacji z drugim człowiekiem. Rozważania te nabierają dziś nowego znaczenia w świetle odkryć współczesnej neuronauki, która podkreśla rolę afektywnego dotyku i skóry jako narządu społecznego poznania. W wykładzie przedstawię założenia koncepcji  Katheriny Fotopoulou, która rozwija koncepcję afektywnego dotyku w rozwoju oraz mentalizowaniu homeostazy i Karla Fristona, który pokazuje, w jaki sposób wczesne doświadczenia ulegają generalizacji we wzorzec poznania podlegający tylko częściowej aktualizacji.